Zorg

Het uitgangspunt moet het leveren van zorg op maat zijn passend bij de persoon en het gezin. Geld mag op voorhand geen struikelblok zijn om deze zorg te leveren. De resultaten van de geleverde zorg en of het efficiënt gebeurt moet geregeld gemonitord worden zoveel mogelijk met de inbreng van diegenen die zorg ontvangen. Ook moet er geregeld gekeken worden of er voldoende kennis en vaardigheden zijn bij diegenen die moeten beslissen over de zorg die nodig is.

In de jeugdzorg mogen aanbestedingen niet leiden tot steeds wisselende zorgaanbieders vanwege de financiën. Er moet ook oog zijn voor de gevolgen van wisselingen voor diegenen die zorg ontvangen. VOOR Den Bosch is voor continuïteit en meerjarige contracten met zorgaanbieders om te voorkomen dat zorgtrajecten onnodig lang worden en er terugval plaatsvindt.

Complexe jeugdzorg moet zo snel mogelijk opgestart worden. Onnodige vertraging door bureaucratie moet vermeden worden. Plaatselijke zorgcorporaties moeten meer gewaardeerd worden en daar waar mogelijk/ nodig is financieel in staat worden gesteld hun werkzaamheden te kunnen doen.

Voorkomen dat er zorgcowboys tussen de zorgaanbieders zitten.