Veiligheid

Veiligheid is een van de meest essentiële zaken in het leven. Veiligheid omvat meer dan het op je gemak voelen. Het gevoel van veiligheid is het blindelings erop kunnen vertrouwen dat de overheid zich inspant, zodat inwoners zich veilig voelen in zowel hun huis als daarbuiten. Dit gevoel van veiligheid draagt volgens VOOR Den Bosch bij aan een prettiger woongenot. VOOR Den Bosch vindt daarom veiligheid een zeer belangrijk thema en is bereid hiervoor adequate stappen te ondernemen; kortom: waar nuttig en nodig wil VOOR Den Bosch investeren in veiligheid.

Belangrijke punten

1. Bescherming van inwoners

Misdaad
VOOR Den Bosch streeft naar een doorlopende verbetering van meer veiligheid en bescherming van haar inwoners. De gemeente ‘s-Hertogenbosch stond in de misdaadmeter van 2019 op plek 27. De keer daarvoor op plek 19 van de 355 gemeenten. We hebben de afgelopen periode een stijging doorgemaakt, maar ook hier streeft VOOR Den Bosch naar een nog veiligere gemeente, om zo in de buurt te komen van de meest veilige gemeente van Nederland.

Den Bosch

  • Positie dit jaar: 27
  • Positie vorig jaar: 19
Delict 2018 2017 verschil (%)
Woninginbraak 411 441 -6,80
Inbraak schuur 130 174 -25,29
Autokraak 897 1260 -28,81
Autodiefstal 202 269 -24,91
Bedreiging 291 372 -21,77
Mishandeling 488 517 -5,61
Vernielingen 756 827 -8,59
Straatroof 19 31 -38,71
Overvallen 10 10 0,00
Zakkenrollen 203 306 -33,66

Digitale criminaliteit

Digitale- en cybercriminaliteit neemt helaas in grote mate toe. Inwoners zijn daarvan regelmatig slachtoffer wat zorgt voor grote schadebedragen en daarmee grote financiële gevolgen. Vanwege het digitale, dus ‘afstandloze’, karakter van deze vorm van digitale criminaliteit is lokale aanpak lastig. Toch ligt er een rol voor de gemeente die zich richt op weerbaarder en cyberwise maken van jongeren, ouderen, ondernemers en de gemeentelijke organisatie en dat is een goede zaak. Gelukkig wordt het basisteam dat zich met opsporing en aanpak van digitale criminaliteit bezighoudt, binnenkort versterkt. Wij zien graag dat de preventie, opsporing en aanpak van digitale criminaliteit, structureel aandacht blijft krijgen en waar nodig wordt versterkt.

Preventie

Bij veiligheid is het ook belangrijk dat er gedacht wordt aan preventie; het voorkomen dat er zich onveilige situaties voordoen. Dit is ook een thema waar VOOR Den Bosch zich graag voor inspant en in investeert, zoals het voorkomen van drugs- en drankmisbruik zeker in relatie tot verkeer. Hierbij is het van belang dat investeringen in beleid rondom preventie, duidelijk en kwalitatief hoogwaardig moeten zijn.

Vervolging

Daarnaast is het verhogen van de pakkans en de vervolging van overtreders van belang. Helaas is er nog steeds sprake van een fors aantal woninginbraken, autodiefstallen en auto-inbraken (VNG rapportage Politie, cijfers veiligheid, september 2021). Dit tast het veiligheidsgevoel direct aan en dat is ernstig. Daarom dienen deze adequaat te worden bestreden. Ook kleine criminaliteit zoals fietsendiefstallen, graffiti en vernielingen dient vervolgd te worden. Preventie en repressie gaan hand in hand.

Aanrijtijden politie, brandweer en ambulance

Inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op tijdige hulp in de vorm van de politie, brandweer en ambulance. Om inwoners uit benarde en/of levensbedreigende situaties te redden of om eventuele escalatie te voorkomen. Daarom is het van belang dat de aanrijtijden van de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) zoveel mogelijk voldoen aan de vastgestelde prestatienormen. Deze prestatienormen zijn er namelijk niet voor niks. En dat is niet goed wanneer iedere seconde telt. Het lukt de ambulances niet altijd om op tijd bij de patiënt aan te komen. Aan de inzet van de medewerkers van hulpdiensten ligt het zeker niet; zij werken hard en met hart en ziel. Het gaat om de organisatie en financiering van deze diensten. Bij sommige dorpen in onze gemeente is de responstijd soms zelfs fors achteruitgegaan de afgelopen jaren. Wat VOOR Den Bosch betreft mag het niet uitmaken in welk dorp je huis staat als het gaat om de aanrijdtijden van hulpdiensten in geval van nood. Iedereen moet kunnen rekenen op een tijdige respons van deze diensten.
VOOR Den Bosch pleit voor het verbeteren van de aanrijtijden van ambulances. Indien daarvoor extra investeringen nodig zijn binnen onze gemeentegrenzen, dan moet dit plaatsvinden. De gemeente ‘s-Hertogenbosch moet samen met de veiligheidsregio en omliggende gemeenten alles in het werk stellen om de aanrijtijden te verbeteren.
VOOR Den Bosch wil dat een nieuw college in kaart brengt welke locaties in de gemeente geschikt zijn voor uitruk dependances van hulpdiensten. VOOR Den Bosch is van mening dat daar waar regionale samenwerking versterkt kan worden om aanrijtijden te verbeteren, de gemeente zich daar nadrukkelijk voor moet inspannen. Het is de hoogste tijd, zeker in een groeiende gemeente als de onze, dat de tendens van stijgende aanrijdtijden stopt en verbetering optreedt.

Zero tolerance vandalen

VOOR Den Bosch staat voor een no-nonsense veiligheidsbeleid waar het uitgangspunt ‘zero-tolerance’ is. Wij streven naar een gemeente die schoon en veilig is voor zowel de inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch als voor gasten. Een ieder die daar anders over denkt en hiernaar handelt zal volgens VOOR Den Bosch daarvan de (financiële) consequentie moeten ondervinden. Bij vandalisme en/of vernielingen zal de schade direct worden verhaald op de vandalen of de ouders, als de vandalen minderjarig zijn. Ook moet de pakkans en de vervolging omhoog.

Investeren in BOA’s en politie

Om binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch de  veiligheid te garanderen, zijn buitengewoon opsporingsambtenaren en de politie aangewezen. Zij spannen zich in voor het toezicht houden en handhaven daar waar nodig. VOOR Den Bosch heeft grote waardering voor hun inzet. Ook waar het gaat om drugs in de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben BOA’s en politie een grote rol in het signaleren, terugdringen of voorkomen hiervan.VOOR Den Bosch maakt graag gebruik van deze mogelijkheid om zowel de BOA’s als de politie hiervoor in te zetten. Naast dat de inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch het verdienen dat de overheid zich uiterst inspant om veiligheid te waarborgen, verdienen ook zowel de BOA’s als de politie dat zij hun werk veilig en met plezier kunnen uitvoeren. Daarom is het van belang dat er voldoende personele capaciteit is voor de te handhaven of toezichthoudende situaties. VOOR Den Bosch wil graag dat er wat betreft wijkagenten gestreefd wordt naar het landelijk vastgestelde uitgangspunt van 1 wijkagent per 5000 inwoners. VOOR Den Bosch spreekt de wens uit voor het investeren in meer agenten.

Nachtboa

De nachtboa levert in samenwerking met politie en gemeente goed werk in het kader van openbare orde en veiligheid. Daar waar noodzakelijk wil VOOR Den Bosch investeren in nachtboa’s. De aanwezigheid van een nachtboa kan een preventief effect hebben op mensen met kwade bedoelingen. Tevens draagt het bij aan het gevoel van veiligheid.

Omdat VOOR Den Bosch vindt dat de veiligheid in de gemeente beter kan en stelt VOOR Den Bosch voor nachtboa’s in te zetten om toezicht te houden in alle wijken, kernen en dorpen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De nachtboa staat dan vanzelfsprekend in nauw contact met de politie.

Samenwerking gemeente, politie en buurtpreventie

Buurtpreventie is niet voor niks in het leven geroepen. Het is de directe vertaalslag van inwoners die verdachte situaties of onraad signaleren en dit doorgeven aan de politie of gemeente. VOOR Den Bosch vindt het belangrijk dat vanuit de gemeente buurtpreventie de volle ondersteuning krijgt en dat de gemeente de regie hierin voert.

Ondermijning

Ondermijning, de verwevenheid van onder-en bovenwereld, is een hele slechte zaak. Deze criminele activiteiten werken ontwrichtend voor onze samenleving. Er moet alles op alles worden gezet om deze ontwikkelingen tegen te gaan. Onlangs heeft de gemeente een Weerbaarheidsscan 2021 ontvangen met daarin belangrijke conclusies en aanbevelingen. VOOR Den Bosch wenst het integraal overnemen van deze conclusies en aanbevelingen. Zoals bijvoorbeeld de structurele aandacht en inzet op het herkennen van signalen van ondermijning en een beleid omtrent mensenhandel.