Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. Mensen krijgen meer perspectief als ze in een draagkrachtige omgeving wonen met een goede sociale en fysieke infrastructuur en als ze voldoende mogelijkheden hebben tot laagdrempelige participatie. Dit geldt bij uitstek voor mensen die kwetsbaar zijn of een zorgbehoefte hebben. Zo maken we wijken leefbaar, bevorderen we sociale cohesie en voorkomen we veel zorg- en hulpvragen. In veel wijken vraagt leefbaarheid extra aandacht.

Wonen is in deze tijd een groot goed.

Om eens in aanmerking te kunnen komen om te wonen sta je sowieso jarenlang ( ongeveer minimaal 8-9 jaar) op wachtlijsten van de woningcorporaties.

Het is dus een bizarre situatie waar direct iets aan gedaan moet worden.


* Tijdelijke woningen snel plaatsen daar waar het mogelijk is.

* Voorrang eigen inwoners op aankoop sociale huur- koopwoningen.

* Zogenaamde kangoeroe woningen voor mantelzorgers, ouders en kinderen onder één dak maar toch apart.

* Bij aankoop van sociale nieuwbouw koopwoningen dient de koper minimaal 5 jaren in de woning te blijven wonen, alvorens de woning mag worden verkocht (geen huisjesmelkers).

* Overheidsgebouwen die lang leegstaan vanwege thuiswerken door Corona, bezien of ze tijdelijk of voor langere termijn geschikt kunnen worden gemaakt voor bewoning voor bijvoorbeeld jongeren of anderen die direct woonruimte zoeken.

*Wij vinden het van belang dat de woningbouw in de gemeente Den Bosch goed wordt gepland, gerealiseerd  en afgestemd wordt met de inwoners. De woningbouw moet goed afgestemd zijn op de vraag naar woningen in de verschillende prijsklassen, huur en koop. Speciale aandacht is vereist voor woningzoekenden in de categorie lage midden inkomens. Zij ervaren problemen bij het vinden van een woning en dreigen tussen de huur- en koopmarkt te vallen.

Het is van belang dat de gemeente Den Bosch de corporaties ondersteunt bij het verkrijgen van bouwgrond waarop sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd tegen een redelijke huurprijs. Wij vinden de huidige gemiddelde wachttijd van 8 a 9 jaar voor een sociale huurwoning niet acceptabel. Om de wachttijd te verkorten zouden er bindende afspraken gemaakt kunnen worden over een percentage van de jaarlijks te bouwen woningen bestemd voor sociale woningbouw.

Wij vinden het belangrijk dat er in de wijken en dorpen voldoende variatie is aan woningen, zowel koop als huur evenals duur en goedkoop, aan- gezien dit de leefbaarheid zal bevorderen.

In de nabije toekomst zal het steeds belangrijker worden woningen te verduurzamen en zogenaamde nul op de meter woningen te realiseren, wat inhoud woningen bouwen met een zo laag mogelijk energieverbruik. Dit geldt zeker ook voor bestaande woningen zowel huur als koop. Hier ligt zeker een taak voor de gemeente voor wat betreft het ondersteunen van haar inwoners bij het realiseren van energiebesparende maatregelen.