Moties

 

M O T I E

 

Pilot inzameling GFT+etensresten bij ondergrondse containers en hoogbouw

 

De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch in vergadering bijeen op 8 november 2022,

gezien het voorstel ‘Conceptbegroting 2023’ gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat

  • Het gescheiden aanbieden van GFT+etensresten in hoogbouw en wijken waar gebruik wordt gemaakt van afvalinzameling in ondergrondse containers niet mogelijk is;
  • 42% van het restafval in de gemeente ’s-Hertogenbosch bestaat uit GFT-afval.

 

overwegende dat

  • Het Rijk de doelstelling heeft gesteld van 35 kg restafval per inwoner in 2025;
  • GFT+etensresten in ongescheiden afvalstromen het hergebruik van andere grondstoffen uit afval beperkt;
  • GFT+etensresten duurzaam omgezet kan worden in energie en/of compost en daarmee van waarde is voor mens en milieu;
  • Het gescheiden inzamelen van GFT+etensresten kan leiden tot kostenreductie van de afvalstoffenverwerking;
  • Het verstandig is om te onderzoeken welke manier van inzamelen van GFT+etensresten het effectiefste is in hoogbouw en wijken waar gebruik wordt gemaakt van afvalinzameling in ondergrondse containers.

 

verzoekt het college

  • Te starten met een pilot voor het gescheiden aanbieden van GFT+etensresten in hoogbouw en wijken waar gebruik wordt gemaakt van afvalinzameling in ondergrondse containers.

 

 

 

Joep Gersjes, VOOR Den Bosch

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *